Odborný rada - ředitel/ředitelka Odboru Kontaktního pracoviště ÚP ČR Přerov (Přerov)

Úřad práce České republiky nabízí v Přerově volnou pracovní pozici "Odborný rada - ředitel/ředitelka Odboru Kontaktního pracoviště ÚP ČR Přerov". Nástupní mzda je 42 180 – 56 820 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný rada - ředitel/ředitelka Odboru Kontaktního pracoviště ÚP ČR Přerov
Obor(y):
Administrativa, Právo, Management
Obec:
Přerov
Mzda:
42 180 – 56 820 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Úřad práce České republiky, krajská pobočka Olomouc, kontaktní pracoviště Přerov
Žerotínovo nám. 168/21
75002

Další informace o volném místu

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Funkční období trvá 5 let.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
• Jednáte za Úřad práce ČR v záležitostech spadajících do působnosti kontaktního pracoviště.
• Určujete principy a zásady činnosti kontaktního pracoviště.
• Řídíte a kontrolujete činnost útvarů kontaktního pracoviště, přímo řídíte samostatná funkční
místa.
• Navrhuje řediteli krajské pobočky organizační strukturu a systemizaci kontaktního pracoviště.
• Navrhujete řediteli krajské pobočky personální opatření, platy a odměny zaměstnanců
zařazených v kontaktním pracovišti.
• Stanovujete charakteristiky služebních míst, případně pracovní náplně podřízených
zaměstnanců v rozsahu potřebném ke kvalitnímu plnění úkolů, které spadají do působnosti
kontaktního pracoviště.
• V součinnosti s věcně příslušnými útvary zajišťujete a řešíte opravy a údržbu objektů a provoz
služebních vozidel a podílíte se na zajišťování investičních akcí týkajících se kontaktního
pracoviště.
• Spolupracujete se správními úřady, orgány územních samosprávných celků, orgány sociálního
zabezpečení, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty při tvorbě
a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnavateli.
• Prostřednictvím věcných útvarů kontaktního pracoviště zajišťujete agendu součinností
oprávněným orgánům veřejné správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení.
• Vydáváte řídící akty ve svěřené působnosti.
• Zřizujete a organizujete poradní sbor, pokud je tak stanoveno interními předpisy.
• Zabezpečujete výkon finanční, řídící a vnitřní kontroly v rámci krajské pobočky.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 22. července 2024, tj. v této lhůtě
- doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Vejdovského 988/4, 779 00 Olomouc
- podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
- podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna.ol@uradprace.cz, nebo
- podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu ID a2azprx.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení č.j. UPCR-2024/73995-78099807".
Poznámka:
Plné a platné znění podmínek pro účast na výběrovém řízení a bližší informace jsou uveřejněny na www.uradprace.cz/Kariéra na ÚP ČR/Olomoucký kraj.
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Vlastimil Přidal
telefon: 950141300

Úřad práce České republiky, krajská pobočka Olomouc, kontaktní pracoviště Přerov
Přerov
75002


Poslední změna: před 2 týdny